Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ

 Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την με αριθ. 87795/Δ2/01-08-2011 (ΑΔΑ: 4Α5Μ9-1Η6) εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ, να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στη μοριοδότηση των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των Πινάκων αυτών, αποκλειστικά στις 16-08-2011, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι απορριπτέοι εκπαιδευτικοί μπορούν, επίσης, να υποβάλουν ένσταση αναφορικά με το λόγο απόρριψής τους, αποκλειστικά στις 16-08-2011, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου