Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 Από τον συνάδελφο Γιώργο Δημητρακόπουλο

Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, συγκεντρώσαμε τα νομοθετήματα και τις διατάξεις εκείνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε - στις 25 Αυγούστου - το Υπουργείο Παιδείας. Ταυτόχρονα, αναρτούμε την περσινή απόφαση της ΔΟΕ  γαι τα "Εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών της Π.Ε.", ώστε να γνωρίζουμε τις θέσεις του Κλάδου και να υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις μας. Τέλος, επισημαίνουμε πως παραπλεύρως στην ιστοσελίδα μας και στην ενότητα "Κωδικοποιημένη εκπαιδευτική νομοθεσία" θα βρείτε ένα πολύτιμο οδηγό για τα "καθήκοντα, τα διακαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών".
Καλή σχολική χρονιά!
Γιώργος Δημητρακόπουλος
Αναπληρωματικός Αιρετός ΚΥΣΠΕ

(κάνε κλικ πάνω σε κάθε σύνδεσμο και κατέβασε το σχετικό αρχείο)
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2011-12
Ισχύει η  Φ.12/570/67123/Γ1/14-6-2011
Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία
Για τα εξαθέσια και άνω, καθώς και για τα τριθέσια σχολεία ισχύει η
Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139/2006 τ. Β΄
Για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ισχύει η

Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 ή ΦΕΚ 1280/2005 τ. Β΄
Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη  Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011  ισχύει η Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 ή ΦΕΚ 1325 τ. Β΄
Για τα δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύουν οι  Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 ή ΦΕΚ 804 τ. Β΄
Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 ή ΦΕΚ 1327 τ. Β΄
Για τα Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με οργανικότητα κάτω από 6/θέσια ισχύει η
Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 ή ΦΕΚ 1345 τ. Β΄
Για τις σχολικές μονάδες που εντάσσονται στις ΖΕΠ ισχύουν: 
Φ.12/20/2045/Γ1/10-1-2011
Φ.821/3412/Ρ/157476/Ζ1/13-12-2010 ή ΦΕΚ 2142 τ. Β΄
Ωρολόγια Προγράμματα για τα Νηπιαγωγεία
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει η Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 ή ΦΕΚ 1420/2007 τ. Β΄
ΙΙ. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας
Ισχύουν οι:

Φ.12/518/61284/Γ1/27-5-2011 ή ΦΕΚ 1092 τ. Β΄
Φ.12/555/66447/Γ1/10-6-2011 ή ΦΕΚ 1456 τ. Β΄
Αξιολόγηση Β' Ξένης Γλώσσας
Ισχύει η  Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008
ΙΙΙ. Διδασκαλία – Προγράμματα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ
Ισχύει η  Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 ή ΦΕΚ 1139/2010 τ. Β΄
ΙV. Κατ’ οίκον εργασίες
Ισχύουν οι:
Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003
Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005
V. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο
Π.Δ. 8/1995 ή ΦΕΚ 3Α
Π.Δ. 121/1995 ή ΦΕΚ 75Α
Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996
VI. Επιλογή σημαιοφόρων
Ισχύουν:

Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 11)
Γ1/219/13-3-2001 ή ΦΕΚ 277Α  και  Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001 ή ΦΕΚ 863Β
Φ.10/480/121119/Γ1/29-9-2010
VII. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο Δημοτικό σχολείο – επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο
Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 7, παρ. 2α, 2β, 13,14)
Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161 (άρθρο 7, παρ. 7)
VIII. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά
Ισχύουν οι:

Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 ή ΦΕΚ 893Β
11684/Γ1/10-9-2008
Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010
ΙΧ. Εμβολιασμός μαθητών
Ισχύει η   Φ.6/451/115136/Γ1/16-9-2010
Χ. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών
Ισχύει ο  Ν. 3016/02 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3879/10
ΧΙ. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
Ισχύει η  Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010
ΧΙΙ. Μεταφορά σχολικής τσάντας
Ισχύει η  Φ. 7/531/129567/Γ1/15-10-2010
ΧΙΙΙ. Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου
Ισχύει η  Φ.7/229/53868/Γ1/10-5-2011
XIV. Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου
Ισχύει η  Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011 ή ΦΕΚ 1266 τ. Β΄
XV. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου
Ισχύει η  Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011
XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών
Ισχύει η  Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011
XVII. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές
Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το
Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 3)
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το

Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 11, παρ. 3)
Για μετακινήσεις με διανυκτέρευση ισχύουν:
107632/Γ7/2-10-2003 ή ΦΕΚ 1477Β
126807/14-11-2003
4115/Γ7/16-1-2004
17485/Γ7/17-2-2004
36590/Γ2/30-3-2010 ή ΦΕΚ 428 τ. Β΄
XVIII. Ασφάλεια μαθητών
Ισχύει η   2368/Γ2/9-1-2007
XIX. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου
Ισχύει το  Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 8)
XX. Απουσίες μαθητών
Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α και β)
ΧΧΙ. Χρήση κινητών τηλεφώνων
Ισχύει η  132328/Γ2/7-12-2006
ΧΧΙΙ. Απώλεια τίτλων σπουδών
Ισχύει η  116153/Γ2/17-10-2007
ΧΧΙΙΙ. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα.
Ισχύει η 144456/Γ2/20-12-2005
ΧΧΙV. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
Ισχύουν:
 49181/Γ2/18-5-2005
Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 4)
ΧΧV. Ημερολόγιο σχολικής ζωής
Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 6)
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το   Π.Δ. 200/98 (άρθρο 6)
XXVI. Πρωινή προσευχή – Ανάρτηση σημαίας
Ισχύει το  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 5, εδαφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ)
XXVII. Επιτήρηση μαθητών  
Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:
Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 2)
353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 18)
Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139 τ. Β΄
Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύει η
Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν
Π.Δ. 200/98 (άρθρο 11, παρ. 2)  και Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (άρθρο 39)
XXVIII. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – Παιδαγωγικές συναντήσεις – Έλεγχος προόδου – Συνεργασία με γονείς
Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 1 και άρθρο 13, παρ. 1)
Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄(άρθρα 37, 38 και 39)  
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν:
Π.Δ. 200/98 (άρθρο 9 και άρθρο 11, παρ. 1)
Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρα 37, 38 και 39)
XXIX. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού
Ν. 1566/85 (άρθρο 13, παρ. 8) και  Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 25 και άρθρο 29, παρ. 8)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα 
ΧΧΧ. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Ισχύει το   Π.Δ. 462/91 ή ΦΕΚ 171 τ. Α΄(άρθρο 5)
ΧΧΧΙ. Μεταφορά μαθητών
Ισχύει η   35415/28-7-2011 ή ΦΕΚ 1701 τ. Β΄

Κατεβάστε εδώ ολόκληρα τα Π.Δ 200/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων) και 201/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου