Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

ΠΑΛΙΟ-ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ


Παρατηρήσεις:
 1. Για να δούμε τη μείωση ή την αύξηση, συγκρίνουμε το δύο σύνολα ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ του Οκτωβρίου 2011 και Ιανουαρίου 2012.
  Αν έχουμε μείωση μέχρι 25%
 2. α) 25% μείωση από 1-11-2011 επί των συνολικών αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου, τότε η μείωση αυτή πραγματοποιείται εφάπαξ, δηλ. τον Ιανουάριο του 2012.
  Αν έχουμε μείωση μεγαλύτερη του 25%
  β) η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από το τέλος του πρώτου έτους εφαρμογής, δηλαδή από 1-11-2012. Έστω ότι υπάλληλος με το νέο μισθολόγιο έχει μείωση αποδοχών σε ποσοστό 45%. Σύμφωνα με τα ανωτέρω:
  α) Από 1-11-2011, του περικόπτεται το 25% των συνολικών αποδοχών που ελάμβανε τον Οκτώβριο του 2011.
  β) Η υπερβάλλουσα μείωση (20%) , περικόπτεται κατά το ήμισυ (10%) από την 1-11-2012 και ολόκληρη (επιπλέον 10%) από 1-11-2013, οπότε ο υπάλληλος, από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν , λαμβάνει τις αποδοχές του σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου μισθολογίου.
 3. Από Φλεβάρη θα τρέξει κανονικά το νέο μισθολόγιο και θα έχει ξεκαθαρίσει ποιες θα είναι οι καθαρές αποδοχές.
 4. B. Εφόσον με τις νέες διατάξεις προκληθεί αύξηση στις αποδοχές του υπαλλήλου, αυτή χορηγείται ως εξής:
 5. α) Μέχρι του ποσού των 50, η αύξηση καταβάλλεται άμεσα με την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου (1-11-2011).
  β) Για αύξηση μεγαλύτερη των 50και μέχρι του ποσού των 100, η αύξηση καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών. Αυτό σημαίνει ότι από 1-11-2011 έως 31-10-2012 καταβάλλεται το ήμισυ της αύξησης και από 1-11-2012 και εφεξής το άλλο ήμισυ.
  γ) Για αύξηση μεγαλύτερη των 100, αυτή καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών. Για παράδειγμα, εάν η αύξηση ανέρχεται στο ποσό των 180 ευρώ, αυτή θα χορηγηθεί σε τρεις δόσεις των 60 ευρώ η κάθε μία. Συνεπώς, η πρώτη δόση των 60 ευρώ θα χορηγηθεί για το διάστημα από 1-11-2011 έως 31-10-2012, η δεύτερη από 1-11-2012 έως 31-10-2013 και η τρίτη από 1-11-2013 και εφεξής.
 6. Επισημαίνεται ότι το νέο μισθολόγιο ισχύει από 1-11-2011 και η εφαρμογή του γίνεται από 1-1-2012. Ως εκ τούτου στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2012 έχουν υπολογιστεί αναδρομικά από 1-11-2011 οι τυχόν αυξήσεις και οι μειώσεις των αποδοχών με βάση το νέο μισθολόγιο.
 7. Η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4024/2011, οι οποίες προβλέπουν ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων απαιτείται η παρέλευση διετίας ή τριετίας ανάλογα με το βαθμό στον οποίο έχει ενταχθεί ο υπάλληλος. Αυτό σημαίνει ότι ο πλεονάζων χρόνος που τυχόν απομένει μετά την ανωτέρω μισθολογική κατάταξη στους οικείους βαθμούς και Μ.Κ. δεν θα ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο. Συνεπώς το επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο σε όλους τους υπαλλήλους θα δοθεί μετά την παρέλευση διετίας ή τριετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του δεύτερου κεφαλαίου του Ν. 4024/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου