Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Καστοριάς αφού έλαβε υπόψη του:
  1. Το Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97
  2. Τη με αριθ. 6/19-6-2012 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Καστοριάς με θέμα «προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών»
Κ   Α   Λ   Ε   Ι
Α. Όλους τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης εντός Νομού
            Β. Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση και έκαναν αίτηση για οριστική τοποθέτηση το Νοέμβριο.
            Γ. Τους εκπαιδευτικούς που πήραν μετάθεση στο Ν. Καστοριάς.
            Δ. Τους εκπαιδευτικούς που είναι αποσπασμένοι και επιστρέφουν από σχολεία του εξωτερικού.
Ε. Τους εκπαιδευτικούς που κρίθηκαν υπεράριθμοι και δεν τοποθετήθηκαν σε σχολικές μονάδες είτε με αίτησή τους, είτε επειδή δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις.
εντός πέντε (5) ημερών δηλαδή από Τρίτη 19-6-2012 έως και Δευτέρα 25-6-2012 να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης σε όποιες σχολικές μονάδες επιθυμούν ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι είκοσι (20) προτιμήσεις, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός σε πρωινό και ολοήμερο τμήμα σχολικής μονάδας. Οι δηλώσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη Δ/νση Π.Ε. Ν. Καστοριάς είτε απευθείας, είτε με φαξ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να υποβάλλουν δήλωση με τις προτιμήσεις τους, θα πρέπει να το δηλώσουν ενυπόγραφα στη Δ/νση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθ.10 παρ.3 του Π.Δ. 50/96 οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 7.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου