Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

∆ΕΛΤΙΟ ΤΎΠΟΥ


Σήμερα Τετάρτη 18 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.